Skip to main content

Grupės europarlamentarų 2018 05 08 laiškas Europos Komisijos pirmininkui Jean-Claude Juncker'iui

|   EP

Jūsų dėmesiui – laiškas, kurį vakar, gegužės 8 dieną, su Europos Parlamento kolegomis išsiuntėme Europos Komisijos pirmininkui Jean-Claude Juncker'iui. 
Kaip jau rašiau fb, su Europos liaudies partijos (ELP) frakcijos kolegomis gegužės 2-ąją esame pareikalavę, kad EK pirmininkas būtų pakviestas į artimiausią ELP frakcijos posėdį pokalbiui apie jo pareiškimus dėl ES-Rusijos santykių ir dėl dalyvavimo Karlo Markso gimimo metinių minėjime. Tai yra dėl elgesio, mūsų manymu, nederamo Europos Komisijos vadovui ir Europos centro dešinės politinės šeimos nariui. 
-----------------

Europos Komisijos Pirmininkui

Jean’ui-Claud’ui Juncker'iui

2018 m. gegužės 8 d.

 

Gerbiamas p. Junckeri,

Balandžio 25 dieną 45 Europos Parlamento nariai, atstovaujantys pagrindinėms frakcijoms, atviru laišku kreipėsi į Jus ir ES valstybių vadovus ragindami taikyti papildomas ribojančias priemones prieš Rusijos režimą, konkrečiai nukreiptas prieš Kremliaus asmenis ir subjektus, kurie yra atsakingi už sistemingus ir tęstinius agresijos aktus, kenkiančius demokratinėms valstybėms, už nelegalių pinigų plovimą ir piliečių teisių pažeidimus. Mūsų išvada buvo ta, kad prezidentas Putinas siekia sąmoningai ir atvirai kovoti su Vakarų demokratijomis kaip visuma, kad ją politiškai suskaldytų ir destabilizuotų. Mes pabrėžiame: Kremliaus strategija yra susilpninti ir išardyti Vakarų teisinių valstybių visuomenes, supriešinant vieną demokratiją prieš kitą.

Tačiau šiandien mes visi esame tame pačiame laive, susiduriančiame su tomis pačiomis grėsmėmis ir iššūkiais, į kuriuos negalima atsakyti naujais taikinamaisiais gestais ar dar blogiau - pripažinti neva Rusija dabar turi daugiau teisių būti pripažinta pasauline galia dėl jos akivaizdžios agresijos prieš savo kaimynus. Pasak JAV kariuomenės vado Jacko Kean’o, Rusija nori tapti pasaulio galybe, pirmiausia atkurdama savo dominavimą Rytų Europoje.

Todėl esame nusivylę ir giliai susirūpinę dėl Jūsų interviu Olandijos laikraščiui Trouw, paskelbtobalandžio 28 d. - praėjus trims dienoms po to, kai Jums buvo išsiųstas mūsų laiškas. Net jei šis interviu ir galėtų būti interpretuojamas kaip Jūsų asmeninės pozicijos išraiška, akivaizdu, kad Jūsų kaip Europos Komisijos pirmininko statuso atmesti negalima, nes privalote atstovauti visiems ES regionams ir valstybėms, įskaitant ES rytinę dalį, kuri tiesiogiai  susiduria su priešiška Rusijos veikla.

Esame susirūpinę dėl to, kad po keturių metų sistemingo, plataus masto ir atkaklaus Rusijos veikimo, kuris apima kaimyninės valstybės teitorijos aneksiją ir tradicinės tarptautinės saugumo ir stabilumo sistemos sugriovimą, kažkas dar puoselėja viltį, kad šių veiksmų iniciatorius galėtų būti matomas kaip draugas. Kai Jūs kalbate apie būtinybę bendrauti su Rusija kaip su sau lygia, turime aiškiai pažymėti, kad lygiavertį bendravimą sunaikino pats p. Putinas, naudodamas brutalią jėgą ir kariaudamas hibridinį karą. Dabar ponas Putinas vienašališkus ES bandymus sukurti lygiavertį bendradarbiavimą gali interpretuoti kaip pasirengimą susilpninti pagrįstą ES priešinimąsi agresijai.

Todėl veiksmai siekiant atkurti oficialius ryšius su Rusijos režimu, kuris nėra pasirengęs gerbti nei jo kaimynių suvereniteto, nei tarptautinių gero elgesio taisyklių, deja, gali duoti priešingų rezultatų. Tokie veiksmai tik gilins abejones ES viduje ir pakenks mūsų itin siekiui veikti išvien.

Ponas Putinas nemato Vakarų lyderių kaip savo draugų. Oficialiai Rusijos prezidentas Vakarus laiko priešu. Šiandienos įvykiai dramatiškai primena, kad reikia pasimokyti iš katastrofiškų 1930 m. bandymų nuraminti agresorių ir patenkinti jo apetitą. Šiandien visiems, kuriems rūpi demokratija, solidarumas ir bendras saugumas, turi būti aišku, kad svarbiausias ES prioritetas turi būti per ilgai pamirštos ES jėgos ir vienybės atkūrimas.

Tik tada galime susitikti su Kremliaus lyderiais lygiomis teisėmis. Tuo pat metu turime vengti bausti eilinius rusus, kuriuos apgaule užvaldė Kremliaus režimas. Europos Komisija kartu su Europos Parlamento nariais turi panaudoti visas politines ir ekonomines priemones kovai su pilietinės visuomenės aktyvistų, žurnalistų žudymais, demokratinės opozicijos narių įkalinimais. Todėl norime vėl priminti Jums siųstą mūsų balandžio 25 d. laišką. Pirmiausia atlikime svarbiausius dalykus - šįkart patikimai ir ryžtingai. Tik tada gali būti įmanomi kiti veiksmai. Galiausiai - neklaidinkime rusų, kurie ir toliau yra mūsų draugai, su p. Putinu ir jo aplinka.

 

Europos Parlamento nariai:

Tunne Kelam, ELP frakcija
Lars Adaktusson, ELP frakcija
Laima Liucija Andrikienė, ELP frakcija
Petras Auštrevičius, ALDE frakcija
Bendt Bendtsen, ELP frakcija
Michal Boni, ELP frakcija
José Inácio Faria, ELP frakcija
Anna Fotyga, EKR frakcija
Antanas Guoga, ELP frakcija
Gunnar Hökmark, ELP frakcija
Monica Macovei, EKR frakcija
Artis Pabriks, ELP frakcija
Cristian Dan Preda, ELP frakcija
Jiří Pospíšil, ELP frakcija
György Schöpflin, ELP frakcija
Michaela Šojdrova, ELP frakcija
Jaromir Štětina, ELP frakcija
Pavel Telička, ALDE frakcija
Inese Vaidere, ELP frakcija
Roberts Zile, EKR frakcija
Milan Zver, ELP frakcija

 

--------------------------- 

 

President of the EU Commission 
Jean-Claude Juncker

8 May 2018

 

Dear Mr. Juncker

On April 25, 45 MEPs, representing the main political groups, addressed you an open letter, urging you and the EU heads of state to apply additional restrictive measures against Russian regime, to target specifically the Kremlin-related individuals and entities that are responsible for systematic and continuing acts of aggression, undermining democratic states, laundering illegal money and suppressing rights of citizens. Our conclusion was that President Putin aims to deliberately and openly confront the Western democracies in order to politically divide and destabilise them. We stress: the Kremlin’s strategy is to undermine and disintegrate Western rule-of-law societies as a whole, in the meantime, playing one democracy against the other.

However, today we are all in the same boat, facing the same threats and challenges which cannot be answered by new conciliatory gestures or even worse – by conceding that Russia has now more right to be recognised as a global power thanks to its blatant aggression against its neighbours. As the Acting US Army Chief of Staff Jack Keane concluded, Russia wants to become a world power by first restoring its domination over Eastern Europe. 

Therefore, we are dismayed and concerned by your interview to the Dutch paper Trouw from April 28 – three days after our letter was sent to you. Even if this interview could be interpreted as an expression of your personal positions, obviously you cannot lay aside your status as president of the European Commission who has to represent all regions and states of EU, including the EU’s eastern part, which is directly exposed to Russian hostile activities.

We are concerned that after four years of systematic and all-encompassing Russian assertiveness, which includes annexing the territory of a sovereign neighbour and destroying the traditional international system of stability and security, one could still cherish the hope that the initiator of these acts could be seen as a friend. When you speak of the necessity of talking to Russia on equal footing, let us be clear that this equal footing was destroyed by Mr Putin himself through his use of brutal force and hybrid warfare. For Mr Putin, the EU’s unilateral attempts to establish an equal footing can now be interpreted as readiness to weaken the EU’s justified opposition to the aggression.

Therefore, moves to re-establish official contacts with Russian regime which is not prepared to re-establish its respect either for sovereignty of its neighbours or its respect for international rules of good behaviour, can unfortunately be counter-productive. Such moves will deepen the EU’s internal hesitations and undermine our highly needed resolve to act as one legal person.

Mr. Putin does not see the Western leaders as his friends. Officially, the Russian president views the West as an adversary. Today’s developments remind us dramatically of the need to draw lessons from the disastrous attempts of 1930s to appease the aggressor and contain his appetites. Today, it must be clear to all who care about democracy, solidarity and common security, that EU’s first priority must be restoration of its long-neglected position of strength and unity.

 

 Only then can we meet the Kremlin leaders on an equal footing. In the meantime, we have to avoid punishing ordinary Russians, who have been hijacked by Kremlin regime. The European Commission, together with MEPs, has to address with all political and economic means the suppression of civil activists, murdering of journalists, imprisonment of members of the democratic opposition. This brings us back to our letter to you from April 25. Let us do the first things first – this time in a credible and decisive way. Only then, other moves may become possible. Finally - let us not confuse Russians who continue to be our friends, with Mr Putin and his entourage.