Skip to main content

The Parliament Magazine. Elektroninės cigaretės: mažesnė rizika ir garų produktų reguliavimas

|   EP

Naujausiame žurnalo „The Parliament Magazine“ numeryje skaitykite Europos Parlamento narės L. Andrikienės straipsnį apie elektronines cigaretes:

Elektroninės cigaretės: mažesnė rizika ir garų produktų reguliavimas

Europos Sąjungai reikalingos geresnės taisyklės, leidžiančios užkirsti kelią nelegaliems tabako gaminiams patekti į ES rinką, rašo Laima Andrikienė.

Reguliavimo institucijos ir politikos vykdytojai visame pasaulyje turi bendrą interesą atskleisti nesaugių produktų keliamą riziką ir neteisėtą arba nesąžiningą komercinę veiklą.

Tūkstančiai padirbtų produktų patenka į ES rinką be nustatytų saugumo patikrų bei pažeisdami mūsų prekybos taisykles.

Tai apima visus produktus, tokius kaip žaislai, elektros prietaisai, vaistai, kosmetika ir tabakas.

Atsižvelgiant į tai, kiek šių prekių šiuo metu yra ES, akivaizdu, kad reguliavimas ES lygmeniu nėra pakankamas.

Norint apsaugoti Europos vartotojus ir gamintojus būtina imtis skubių veiksmų. Tai apima ir geresnę mūsų sienų apsaugą, kuriose tiek daug skylių kaip šveicariškame sūryje.

Tabako gamintojai susiduria su didelėmis problemomis dėl neteisėtos prekybos. Naujieji tabako gaminiai ir elektroninės cigaretės labai skiriasi nuo tradicinių tabako gaminių.

Rinkoje yra daug naujų produktų. Apskritai vartotojams yra naudinga panašių produktų įvairovė, tačiau svarbu žinoti, ar reguliavimo institucijos yra pasirengusios šiai įvairovei. Mes tikrai žinome, kad ES lygmeniu nėra įtvirtintos reguliacinės struktūros.

Saugumas prasideda nuo standartų. Šiuo metu tik Prancūzijos nacionalinė standartizacijos organizacija sukūrė standartus elektroninėms cigaretėms.

Europos standartizacijos komitetas šiuo metu dar dirba ties šiuo klausimu. Tačiau standartizacijos procesas vyksta lėtai ir reikalingos tolesnės visų ES valstybių narių pastangos.

Pagrindinis tabako gaminių prekybą reglamentuojantis teisės aktas yra Tabako gaminių direktyva. Valstybės narės yra atsakingos už jos perkėlimą ir įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu.

Kadangi kiekvienoje valstybėje narėje direktyvų perkėlimo procedūros ir greitis skiriasi, tai sukuria nenuoseklumą ir atveria duris nesaugiems padirbtiems tabako gaminiams.

Vartotojų apsauga ir produktų saugumo užtikrinimas, ypač atvežamų iš trečiųjų šalių, išlieka problemiškas, todėl reikia nedelsiant atkreipti dėmesį į šią sudėtingą situaciją ir priimti atitinkamus sprendimus ES lygmeniu.

Būtent todėl reglamentas, kuris visoje Europos Sąjungoje vienodai taikomas visose valstybėse narėse, galėtų būti vienas iš būdų apsaugoti vartotojus ir Europos rinką nuo galimai žalingų produktų ir neteisėtos prekybos.

Taip pat turėtume permąstyti draudimą reklamuoti tabako gaminius, nes vartotojams reikia daugiau informacijos apie tai, kokią mažesnę žalą daro elektroninės cigaretės ir kaip jos galėtų padėti mesti rūkyti.

Laima Andrikienė (ELP, LT) yra Europos Parlamento tarptautinio prekybos komiteto narė

***************************

eCigarettes: Reduced risk and vaping regulation

The EU needs better rules to stop illicit tobacco products from entering the market, writes Laima Andrikienė.

Regulators and enforcers throughout the world share a common interest in detecting risk, unsafe products and illegal or unfair commercial practices.

Thousands of counterfeit products enter the EU market, without any safety checks and violating our trade rules.

These include all kinds of products, from toys, electrical devices, medicines, to cosmetics and tobacco.

Looking at how many of these goods are currently available in the EU, it is obvious that regulating at an EU level is not sufficient.

Urgent action is needed to protect European consumers and producers. This includes better protection at our borders, which have so many holes they resemble Swiss cheese.

Tobacco producers face significant problems regarding illegal trade. Novel tobacco products and eCigarettes differ from conventional tobacco products in many ways.

There are many new products available on the market. In general, a large variety of similar products is a good thing for consumers, but it is important to know if regulators are prepared for this level of complexity. What we know for sure is that there is no compliance structure in place at EU level.

Safety starts with standards. For the time being, only the French national organisation for standardisation has developed standards for eCigarettes.

The European committee for standardisation is currently working on the issue. However, the process of standardisation is slow and further efforts from all EU member states are needed.

The main legal act regulating the trade of tobacco products is the tobacco products directive; member states are responsible for its transposition and enforcement at national level.

As the procedures and pace of the transposition is different in each member state, this creates inconsistency and opens the floodgates to unsafe counterfeit tobacco products.

Protecting consumers and ensuring products are safe – particularly those brought in from third countries – remains problematic and requires urgent attention and adequate solutions at EU level.

That is why a regulation, uniformly applied across the European Union in all member states, could be one solution for protecting consumers and the European market against potentially harmful products and illegal trade.

We should also rethink the ban on advertising for tobacco products, as consumers need more information about how much less harmful eCigarettes are and how they could help them quit smoking.

Laima Andrikienė (EPP, LT) is a member of Parliament’s international trade committee.

www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/ecigarettes-reduced-risk-and-vaping-regulation